| начало | състав | публикации | проекти | дейности | еБиблиотека | история | контакти |    

ПРОЕКТИ


Проекти по Оперативни програми

 1. Проект BG161PO003-1.2.02-0001-C0001
  Тема на проекта: Създаване на Офис за технологичен трансфер "Информационни и комуникационни технологии за енергийна ефективност (ИКТЕЕ)"
  Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
  Дата на стартиране / продължителност: 01.08.2012 г. / 24 месеца
  Бенефициент на проекта: ИИКТ-БАН
  Ръководител на проекта от страна на ИИКТ: доц. д-р Румен Андреев

 2. Проект BG161PO003-1.2.02-0001-C0001
  Тема на проекта: "Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти"
  Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
  Дата на стартиране / продължителност: 07.12.2012 г / 26 месеца
  Бенефициент на проекта: "Перфект Плюс" ЕООД
  Ръководител на проекта от страна на ИИКТ: гл. асистент Едита Джамбазова

 3. Проект BG161PO003-1.1.06-0041-C0001
  Тема на проекта: "Базова платформа за мониторинг на индустриални обекти чрез използване на безжични комуникации (БПМИО)"
  Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
  Дата на стартиране / продължителност: 07.12.2012 г / 26 месеца
  Бенефициент на проекта: "ОМНИТЕЛ" ООД
  Ръководител на проекта от страна на ИИКТ: доц. д-р Златолилия Илчева

 4. Проект BG161PO003-1.1.06-0086-C0001
  Тема на проекта: "Научно-изследователска дейност за разработка на софтуерни инструменти за планиране на стоковите запаси на база прогнозни стойности на търсене според функция на полезност, изграждана спрямо исторически данни и експертна оценка, с последваща екстраполация на резултатите"
  Финансиране: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Подпрограма: BG161PO003-1.1.06 "Подкрепа за научно-изследователската и развойна дейност на българските предприятия"
  Дата на стартиране / продължителност: 07.12.2012 г / 26 месеца
  Бенефициент на проекта: Степ Софт
  Ръководител на проекта от страна на ИИКТ: доцент д-р Юрий Павлов

  Провеждат се редовни семинари по тематика "Полезност и ценностно-базирани управленски решения в сложни адаптивни системи".

Международни проекти

 1. Проект BMP1/1.2/2481/2017
  Повишаване на иновационния капацитет на малките и средни предприятия /МСП/ (SME Innovation Capacity Boost “SMEInnoBoost”),
  Програма за териториално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014 – 2020“.
  Срок за изпълнение: 2017-2020 г.,
  Партньори: National Association of Small and Medium Business, Bulgaria; National Statistical Institute, Bulgaria; State Statistical Office, Macedonia; Albanian Institute of Statistics, Albania; Regional Enterprise Support Center Skopje, Macedonia; Regional Development Agency (S.M.E.) of Korce, Albania; Institute of Information and Communication Technologies, Bulgarian Academy of Science, Bulgaria; Foundation for Research & Technology Hellas (FORTH), Science & Technology Park of Crete (STEP-C), Greece
  Ръководител: доц. Румен Андреев

 2. Проект 695754 CP4ALL
  Civil Protection for All,
  Финансиране: DG ECHO,
  Продължителност: 2015-2017 г.
  Ръководител на проекта за ИИКТ - гл. ас. Н. Добринкова

 3. Проект 693902 LANDSLIDE
  Landslide Risk Assessment Model for Disaster Prevention and Mitigation
  ,
  Финансиране: DG ECHO,
  Продължителност: 2015-2016 г.
  Ръководител на проекта за ИИКТ - гл. ас. Н. Добринкова

 4. Проект 608078 IMPRESS
  Development of decision support tools for IMproving Preparedness and REsponse of health Services involved in emergency Situations
  ,
  Финансиране: FP7 Security Call,
  Продължителност: 2014-2017 г.
  Ръководител на проекта за ИИКТ-БАН - гл. ас. Н. Добринкова

 5. Проект 638449 SMART WATER
  Simple MAnagement of Risks Trough a Web Accessible Tool for EU Regions
  ,
  Финансиране: DG ECHO,
  Продължителност: 2013-2015 г.
  Ръководител на проекта за ИИКТ-БАН - гл. ас. Н. Добринкова

 6. Проект по линия на БАН/CNR (Национален съвет за научни изследвания на Италия)- за 2004-2006 г. (Писмо от БАН Рег. Индекс:41-07-03/26.04.2004).
  Тема на проекта:Development of a Telemetry System for Single-Cell Recording in the Avian Hippocampus (Разработка на телеметрична система за анализ на невронната активност на хипокампуса на авиани (avian - пилета, гълъби и т.н.)). 2005-2007 г.
  Ръководител на проекта за ЦЛМП-БАН - Проф. Веселин Георчев
  Ръководител на проекта от страна на University of Trieste, Dept. of Psychology - Prof. Giorgio Vallortigara
  Участници: Ани Бонева, Румяна Кръстева, Дичко Бъчваров, Константин Станишев

Проекти с национално финансиране

 1. Проект "Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)", (финансиран от ФНИ) Договор № КП-06-Н47/4, Срок на изпълнение: 2020-2023 г.
  Базова организация - ИИКТ-БАН
  Партнйорска организация - ТУ-София
  Ръководител: доц. Румен Андреев

 2. Проект "РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ВИРТУАЛЕН ОФИС ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ГОРСКАТА ИНДУСТРИЯ И ВИРТУАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ".
  Програма „Иновативни инициативи в трансграничния регион“, проект на БАН CB006.1.31.070
  Срок на изпълнение: 2017-2018 г.
  Ръководител: доц. Румен Андреев

 3. Проект "Моделиране на архитектура на системи за информационна сигурност в организации.",
  Програма за подпомагане на млади учени и докторанти на БАН–2017 г.
  Срок на изпълнение:2017-2018 г.
  Ръководител: Докторант инж. Иван Гайдарски

 4. Проект "Концептуално и симулационно Моделиране на Екосистеми за Интернет на Нещата (КоМЕИН)", определен за финансиране въз основа на проведен от Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – 2016 г
  Срок на изпълнение: 2016-2020 г.
  Базова организация: УНИБИТ
  Партньорски организации: ИИКТ-БАН, ТУ-София
  Ръководител: доц. Румен Андреев

 5. Проект "Изследване на комуникациите в хетерогенни безжични мрежи", (финансиран от БАН), съвместно с Македонска Академия на Науките и Изкуствата, 2014-2015 г.
  Ръководител: доц. Румен Андреев

 6. Разпределена компютърна система за събиране и обработка на информация от аналогови и цифрови сензори с използване на безжична технология BLUETOOTH (финансиран 15 конкурсна сесия НФНИ - Национален фонд научни изследвания Договор № ТН - 1513/05г.). 2006 - 2008 г.
  Ръководител: ст.н.с. ІІ ст. Веселин Борисов Георчев

 7. Участие в конкурс: Национални научни програми: "Повишаване иновациите в малки и средни предприятия",
  Тема: Съвременни управляващи системи за устройства с линейни задвижвания (НИП № МСП-02 -Д01 - Н09), (финансиран от фонд "Научни изследвания") - 2006-2007 г.
  Ръководител: ст.н.с.ІІ ст. Димитър Неделчев Карастоянов - ЦЛМП-БАН

 8. "Изследване на околоземната плазма от борда на Международната Космическа Станция" Съгласно Договор . НЗ-1509/05 на ЦЛСЗВ и МОН, Фонд НИ 2006-2008 г. Вх. номер: НИП 552/31.03.05 (Договор с Министерство на образованието и науката фонд "Научни изследвания" - № НЗ - 1509/05).
  Ръководител на проекта: н.с. I ст. Боян Киров (ЦЛСЗВ-БАН).
  Участници от ЦЛМП-БАН (МСИС) - Ани Бонева, Румяна Кръстева и Дичко Бъчваров

 9. Национален иновационен фонд: "Апаратни и програмни модули за вграждане в плетачни машини" № ИФ 02-50, 31.05.2006. (финансиран от ИАНМСП-МИЕ)
  Ръководител: ст.н.с.ІІ ст. Димитър Неделчев Карастоянов (ЦЛМП-БАН).
  Членове на колектива от секция МСИС: ст.н.с.ІІ ст. Веселин Георчев, н.с. I ст. Ани Бонева, н.с. I ст. Румяна Кръстева

 10. Националния иновационен фонд (НИФ): "Виртуален туроператор"
  Проектът е реализиран чрез обединяване на усилията на екипи с опит в областта на туризма и в областта на информационните технологии. Консормциумът от партньори включва слевните организации: ДМ Травел ООД (координатор, водещ туроператор, опериращ на българския и световен пазар), ИККС-БАН и Перфект Плюс ЕООД.
  Направи се проучване и се разработи иновативна интегрирана корпоративна информационна система за български туроператор с цел да се повиши неговата конкурентоспособност и способността му за справяне с конкурентния натиск на пазрните сили, действащи в Европейския съюз. Косвени потенциални потребители са туристическите посредници в България, по официални данни - 716 туроператора и 813 туристически агенти и всички туристи от българския и глобалния електронен пазар.
  Срок на изпълнение 15.12.2005 - 15.06.2007 г.
  Ръководител: доц. Петър Петров
  Участници: доц. Румен Андреев, гл.асист. Едита Джамбазова, гл.асист. Кирил Димитров, инж. Анжела Афъзова, инж.Драгомир Димитров


Актуализация: 31.08.2021